Vertrouwelijkheid en Privacy

Alle persoonlijke gegevens worden indien en voor zover nodig met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld. Hoe gaat www.onderduikers.nl om met persoonsgegevens? ¬†Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een ge√Įdentificeerde of identificeerbare natuurlijke in leven zijnde persoon. Dat betekent, dat de naam van een persoon, op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn. Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd.